FacebookThế giới vui nhộn


Câu hỏi: [ALTP] Chân đà điểu có bao nhiêu móng?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 2

Comments

Fix this post |Report post |altp


9GAG Clone Script Keyboard Shortcuts

Click anywhere to close